תקנון מכללת ורצברגר

אנו שמחים כי הצטרפת למכללת ורצברגר, להלן עיקרי התקנון :

הרשמתך הינה בכפוף לתקנון מכללת ורצברגר – בית החוגים והאמנויות בע"מ  :

א. המכללה נוסדה על מנת להקנות מיומנויות בתחומי האמנות השימושית והראיה האמנותית לצורך פיתוח סגנון עבודה אישי.

ב. הלימודים במכללה מחייבים התנהגות הולמת ובהתאם לכללי המשמעת הנהוגים במכללה.

ג. מחיר הקורס ו/או המסלול אינו כולל חומרים ו/או ציוד ו/או נסיעות ו/או פרחים  ו/או כניסה למוזיאון –
נא להתעדכן מראש טרם ההרשמה בעלותם המשוערת.
(עלות החומרים עשויה להשתנות בהתאם לגודל העבודות, סוג החומרים, טיב המכשור ומספר העבודות בקורס).

ד. השלמות שיעורים ו/או חיסורים הינם בכפוף לתקנון וכמפורט להלן :
המכללה לא מתחייבת להשלים לימודים לסטודנט אשר החל את לימודיו ו/או החסיר שיעורים מסויימים.
על אף האמור לעי"ל תאפשר המכללה השלמת שיעורים בהתאם לשיקול דעתה –  על בסיס מקום פנוי בלבד
ועד מקסימום  20% ממספר פגישות הקורס- השלמת הפגישות תתאפשר עד שנה מיום תחילת הקורס.
(לא תינתן השלמה נוספת – במידה והסטודנט לא הגיע להשלמה, כמו גם לא תינתן השלמה בשיעורים און ליין).

ה. הסטודנט מתחייב לשמור על סודיות המידע שנמסר על ידי המכללה.
אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר סקיצות ו/או דגמים ו/או דפי עבודה  הניתנים במהלך השיעור לצרכי הוראה
בלבד במסגרת  המכללה ו/או מערכי שעור ו/או יצירות המוצגות במכללה ו/או מאתר האינטרנט של המכללה
להלן WWW.WAC.CO.IL  , ו/או לעשות בהם כל שימוש בין אם בתמורה ובין שלא בתמורה.
כל החומר והמידע הנמסר לסטודנט במהלך לימודיו הן במכללה ו/או מרחוק הינו לצרכיו האישיים בלבד, על הסטודנט לסגל לעצמו את עקרונות הלימוד,
הטכניקות ודרכי ההוראה ולשנות  בהם את הפרטים הרלוונטים כך שלא יפר את כללי הסודיות ו/או המסחר ו/או זכויות יוצרים – לפי כל דין.
במהלך השיעורים במכללה ו/או מרחוק חל איסור מוחלט מצד הסטודנטים לבצע פרסום ו/או שימוש ואיסוף פרטי סטודנטים ופרטי קשר לרבות אך לא
רק  טלפונים ו/או כתובות מייל ו/או כתובות ו/או פרטים אישיים אשר כל אחד מאלו מהווה מידע פרטי וסוד מסחרי של המכללה.
במידה ובמהלך השיעור תפתח קבוצת ווטסאפ ו/או תימסר רשימת אנשים קשר הרי שהדבר יבוצע ע"י המכללה בלבד – והמכללה תהיה אחראית לפתיחתה.
בשום מקרה לא תינתן האפשרות לסטודנטים לבצע פרסום במסגרת המכללה לצרכים מסחריים ו/או אישיים ופתיחת קבוצות חברתיות לרבות אך לא רק
של פייסבוק ו/או ווטסאפ והזמנת הסטודנטים של המכללה במהלך השיעורים ו/או בקבוצות המכללה להשתתף בהן מהווה הפרת מידע סודי השייך למכללה בלבד
ויהווה הפרת משמעת ועבירה לפי דין.
בשיעורים המתקיימים במכללה ו/או מרחוק חל איסור לצלם ו/או להקליט את השיעור בכל אמצעי שהוא, כמו גם חל איסור מוחלט להעביר את קודי
הגישה לסרטונים ו/או קודי קישור לשיעורים ו/או לחומר עיוני כלשהו לאדם אחר מלבד הסטודנט.

ו. הצהרת בריאות –
סטודנט הנרשם למכללה מאשר כי : 1. אינו חולה במחלה (מדבקת/נפשית) שעלולה להוות סיכון עבורו ו/או
לצוות ו/או לתלמידים ו/או למנוע את לימודיו בצורה כלשהי לא ידועה לו רגישות כלשהי לחומר מסויים
(ואם כן יבדוק בטרם ירשם באם משתמשים בקורס עם החומר הנ"ל).
כל העובר על הצהרה זו לא יוכל לבוא בדרישות כלשהן כלפי המכללה הן לעניין האחריות והן לעניין שכר הלימוד.
המכללה לא תאפשר החזר שכר לימוד – אולם רשאית ע"פ שיקול דעתה ובצירוף האישורים הרלוונטים "להקפיא" את הלימודים.

ז. ביטולים והחזרי שכר לימוד –

1. ביטול עסקה הינו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

2. לאחר 14 ימי עבודה מעת הרישום ביטול יעשה במכתב רשום בלבד למכללת ורצברגר – המועד הקובע הינו יום קבלתו.
על הסטודנט לשמור עותק מהמכתב הרשום, הודעה במייל/פקס – לא תהיה קבילה לצרכי ביטול – אלא אם קיבלה בכתב את אישור המכללה

3. מחיר הקורס או המסלול כולל דמי הרשמה בגין שיבוץ וטיפול בסך 200 ₪ – שאינם מוחזרים בכל מקרה ועניין.

4. ביטול שובר מתנה יתאפשר בתוך 14 יום מעת ביצוע הרישום, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימי עבודה לפני תחילת השירות
(כאמור בתקנות הגנת הצרכן)  ובניכוי 200 ₪ דמי הרשמה –  בגין טיפול והוצאת/שליחת שובר מתנה מודפס ע"ש מקבל השובר.

5. ביטול הרשמה לאחר פתיחת הלימודים מחייבת במלוא שכר הלימוד (בקורסים ובמסלולים)

6. בקורסים:
ביטול בתוך 14 ימי עבודה מעת ביצוע הרישום, יחוייב בדמי הרשמה ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימי עבודה לפני תחילת הקורס.

7. במסלולים:
מכתב ביטול שיתקבל עד  -60 ימי עבודה לפני פתיחת המסלול יחוייב ב 15% ממחיר המסלול בשלמותו.
מכתב ביטול שיתקבל עד 20 ימי עבודה לפני פתיחת המסלול יחוייב ב 50% ממחיר המסלול בשלמותו.
להלן מסלולי הלימוד לסעיף זה: מסלולי: הדרכה / התמחות / מאסטר/ חצי מסלול, אמנות משקמת, שנה ב',  עיצוב והפקה,
לימודי חינוך/שבתון, מסלולים לחיילים משוחררים, מסלולי ביטוח לאומי, מסלולי משרד הקליטה וכו'.

8. במסלולי המכינה לתרפיה / אמנות משקמת
מכתב ביטול שיתקבל לאחר שיבוץ לכל פעילות שהיא ומסירת קודי גישה:  לקמפוסים ו/או לקורסים ו/או לסרטונים ו/או לרשימות החומרים וחומרי הלימוד –   50% ממחיר המסלול בשלמותו. מכתב ביטול שיתקבל לאחר פתיחת הלימודים ו/או לאחר שליחת אישור לימודים – לא יאושר – שכר הלימוד יגבה במלואו.

9. תחילת לימודים : התחלת כל פעילות שהיא : סדנא, קורס, ZOOM, הרצאה, קמפוס, פעילויות במסגרת המכינה, פעילויות און ליין, בין אם הסטודנט נכח / לא.  יודגש כי בקורסים / מסלולים / מכינה  בהם קיימים סרטונים / מערכי און ליין – מסירת קודי גישה און ליין / קישורים מרחוק מהווים תחילת מתן השירות לכל דבר ועניין

ז.(1) סעיף שיפוט :
בכל מקרה של מחלוקת לביהמ"ש בת"א בלבד הסמכות הבלעדית והיחידה לדון.

ח. נהלים כללים :

 1. המכללה רשאית לשנות את התקנון כולו ו/או חלקו והשינויים יכנסו לתוקפם ויחייבו את הסטודנטים תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.
 2. סטודנט המעוניין להמשיך ללימודים גבוהים – באחריותו הבלעדית לוודא כי הוא עומד בדרישות המוסד בו הוא מתכוון להמשיך את לימודיו,
  אולם אין המכללה אחראית לקבלתו ו/או אי קבלתו לכל מוסד לימודים ובמידה ולא יתקבל ללימודים גבוהים מכל סיבה שהיא הדבר לא
  יהווה עילה לביטול לימודים ו/או לשינוי מערכת הלימודים, כמו גם אין המכללה מתחייבת למצוא מקומות תעסוקה לבוגריה.
 3. למכללה שמורה הזכות לעדכן או לשנות את תוכנית הלימודים לפי הצרכים האקדמיים המשתנים לרבות להזיז מועד שיעור/ סדנא/קורס כמו
  גם לשנות את מבנה ואת שעות וימי הלימוד עפ”י כמות הסטודנטים בקורס ובהתאם לצרכי השוק – אך לא לפגוע בתכני הקורס.
  ככלל תוכנית הלימוד מתקיימת במכללה ו/או מרחוק בהתאם למסלול ו/או לקורס, אולם בנסיבות מיוחדות בהם לא יתאפשרו לימודים כמתוכנן במכללה
  הנהלת המכללה תהא רשאית לאשר המשך הלימוד מרחוק על מנת שלא לקטוע את הרצף הלימודי ככל שניתן בהתאם למערכי הלימוד.
  יודגש כי במקרים חריגים בלבד לרבות אך לא רק: אסון טבע, מלחמה , מצב עימות המונע הגעה למכללה, מגיפה, הסגר, מצבים מסכני חיים,
  הכרזה כלל ארצית על השבתת כלל המשק/ לימודים, הלימודים במכללה לא יתקיימו ו/או יתקיימו מרחוק ו/או ידחו בהתאמה בהתאם
  להחלטת הנהלת המכללה – ובכל מקרה הדבר לא יהווה עילה לביטול לימודים והחזר שכר לימוד.
 4. זכויות היוצרים של עבודות ו/או פרויקטים שנעשו בזמן הלימודים – הן של מכללת ורצברגר, המכללה רשאית לצלם את העבודות המוצגות
  במכללה ו/או יצירות הסטודנטים ו/או סטודנטים במהלך הלימודים, לצורך פרסום במדיות השונות– אי פנייה של סטודנט במכתב רשום
  ומראש תחשב כהסכמה לפרסום.
 5. במסלולי הלימוד ובמכינות – תוכנית הלימוד פתוחה עד שנה מיום הרישום.
  קבלת הנחיה טלפונית / שיבוץ מרחוק ע"י הסטודנט  לקורס/לכל פעילות – מהווה שיבוץ לימודים לכל דבר ועניין.
 6. שליחת חשבונית הרישום במייל עם קישור לתקנון המכללה – ו/או מסירתה לסטודנט -– מהווה אישור והסכמה לתקנון ולתנאי הרישום.
  הריני מאשר בחתימתי את האמור, ומתחייב לפעול בהתאם לתקנון מכללת ורצברגר, בפעילויות, בקורסים ובמסלולי הלימוד בשנים בהם אלמד.
  ( √ אישור קבלת דואר פרסומי ומסחרי  במייל/sms )           
 7. הנחיות מיוחדות לתקופת הקורונה החלות על כלל הסטודנטים החל מתאריך 15/3/2020 :
  א. עת כניסה ללימודים במכללה – כל תלמיד מחוייב לעטות מסיכה, לשמור מרחק ולפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  ב. הלימודים במכללה מתקיימים בהתאם להנחיות המתפרסמות במשרד הבריאות לעניין תו ירוק / תו סגול
     יודגש בזאת כי המכללה נוקטת בזהירות יתירה על מנת למנוע מצבי הדבקה ועל מנת לדאוג לבריאות הסטודנטים והצוות.
  ד. בתקופת הקורונה המכללה רשאית להעביר את שיעוריה ללמידה מרחוק  במידה ויחול סגר ו/או בידוד של מי מאנשי הצוות ו/או משיקולים מערכתיים
  על מנת לצמצם את מס' השוהים במבנה – הודעה בדבר העברת השיעורים ללמידה מרחוק תחייב את הסטודנט להמשיך את לימודיו כסטודנט מן המניין,
  ובמידה בו יבחר הסטודנט שלא לקיים את יתרת השיעורים מרחוק יוכל לחזור ללימודים במכללה בהתאם למערכת השעות ועל בסיס מקום פנוי.
  ה. העברת הלימודים ללמידה מרחוק מהווה לימודים לכל דבר ועניין, הן לעניין הנוכחות והן לעניין כללי המשמעת בזמן שיעור, כמו גם העברת השיעורים מרחוק ו/או
  דחיה של שיעור למועד שונה עקב סגר ו/או שינוי בהנחיות משרד הבריאות ו/ או עקב שינויים מערכתיים בעקבות התקופה – לא מהווה עילה לביטול לימודים ו/או
  לקבלת החזר כספי ו/או להעלאת טענה בדבר העדר תמורה.
  ו. סטודנט לא יוכל ללמוד במכללה בשיעורים פרונטליים במידה ואינו מחזיק תו ירוק בתוקף ו/או אינו מחוסן בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כמו גם לא הציג תעודה המעידה כי יש לו בדיקת קורונה תקפה למועד השיעור.
  ז. אי השתתפות בשיעורים עקב אי עמידה בתנאי משרד הבריאות אינה מהווה עילה לביטול לימודים ו/או לקבלת החזר כספי ו/או לקבל אישור לדחייתם.

בכל שאלה נשמח לעמוד לשרותכם

מכללת ורצברגר – וצוות המרצים

כתובתינו: ז'בוטינסקי 28 רמת גן
מייל: art@wac.co.il

מוכרים על ידי המוסדות

  הגיע הזמן להגשים את עצמך

  האמנות שלך מתחילה כאן

  לייעוץ התקשרו 03-6731164 או השאירו פרטים ונחזור אלכם בהקדם!  הרינו מאשרים קבלת מידע ממכללת ורצברגר